Disclaimer - Equity and Help Inc.

Disclaimer

MyFamily.House Investments LLC

DISCLAIMER

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Informatie aangaande resultaten in de vorm van prognosesis gebaseerd op verschillende veronderstellingen en representatieve woningen/onroerendegoederen. Deze specifieke woningen/onroerende goederen kunnen mogelijk wel of niet aanwezig zijn ten tijde van een potentiële investering. Verder zijn de specifieke woningen/onroerende goederendie u koopt elk individuele gevallen, aldus zullen de resultaten van deze specifieke woningen/onroerende goederenper geval verschillen.

"Comps" (comparables: vergelijkbaren) zijn woningen/onroerende goederenmet eigenschappen gelijkwaardig aan de woningen/onroerende goederendie worden getoond. Bij het bepalen van geprognotiseerde financiële resultaten voor specifieke woningen/onroerende goederen, maaktMyFamily.House gebruik van specifieke informatie met betrekking tot Comps en prognoses (Zestimate) van Zillow.com. Comps worden gekozen op basis van verschillende kenmerken van de Compwoningen/onroerende goederen in relatie tot de getoondewoningen/onroerende goederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: verkoopprijs, locatie, verkoopdatum, woonoppervlakte, bouwjaar, tijdsduur tussen verkoop en CLOSING? (sluiten), type verkoop (b.v., korte verkoop, executoriale verkoop, standaard verkoop).

De informatie die hier wordt weergegeven en die de basis vormt voor de gegeven informatie door MyFamily.House bij het formuleren van de prognoses, heeft, tenzij anders aangegeven, betrekking op de huidige situatie volgens de datum vermeld op deze pagina. Dergelijke informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn en is verkregen aan de hand van ons onderzoek en komt uit door ons als betrouwbaar beschouwde bronnen.Er worden echter geen garantiesgegeven of claims gemaakt, expliciet of impliciet, met betrekking tot de oprechtheid, juistheid, nauwkeurigheid, redelijkheid of volledigheid van de informatie en adviezen. Bovendien bestaat er geen verplichting tot actualisering, aanpassing of wijziging van deze materialenof het anderszinswaarschuwen van een lezer in het geval dat enige situatie die hierin wordt vermeld, of advies, weergave, prognose of raming die hierin wordt gedaan, is veranderd endientengevolge onjuist wordt.

MyFamily.House is geen beleggingsadviseur, adviseert niet over effecten en gebruikt dehiet verstrekte informatie niet om advies over investeringen of andere zaken te geven en niets van deze informatie of materialendie door middel van deze communicatiebeschikbaar zijn gekomen zou moeten worden gezien als beleggingsadvies. Deze communicatiemoet niet worden gebruikt of worden beschouwd als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor een aanbod tot de aankoop van effecten of enig ander product. Aanbiedingen kunnen alleen worden gedaan indien rechtmatig volgens en met inachtneming van de van toepassing zijnde wetten.

MyFamily.Housegeeft geen advies met betrekkng tot investeringen, fiscale, juridische of financiële diensten en beveelt aan dat u een bevoegde vastgoed-, fiscaal, juridisch, boekhoud- of investeringsadviseur raadpleegt voor het doen van een onafhankelijke analyse alvorens u besluit over te gaan tot de aankoop of verkoop van onroerend goed.

MyFamily.Housebetrekt marktinformatie van Zillow via het Internet. De informatie aangeleverd door Zillow is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de consument en mag niet worden gebruikt voor enig ander doel dan het verstrekken van gegevens over potentiële woningen/onroerende goederen waarin de consument wellicht geïnteresseerd is met betrekking tot de aankoop ervan. Alle informatie aangeleverd door Zillow wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar dat is niet gegarandeerd en zou onafhankelijk moeten worden gecontroleerd op valuta, volledigheid, nauwkeurigheid en echtheid van de gegevens. Zillow en alle inhoud ervan "AS IS", zonder enige garantie, expliciet of impliciet.

De gegevens op deze website met betrekking tot onroerend goed dat te koop zou zijn, komt gedeeltelijk van Amerikaanse banken waarvan de woningen/onroerende goederen zijn verkregen. Lijsten van deze Onroerende goederen worden samengesteld door MyFamily.Houseanden onze partners.

MyFamily.House biedt verschillende diensten aan, aan personen die verwikkeld zijn in het proces van investering in onroerend goed. Elke vorm van re-marketing en resident-management-diensten aangeboden door MyFamily.House of een van haar gelieerde entiteiten, staat geheel los van onroerend goed verkoopdiensten die worden aangeboden door MyFamily.House of een van haar gelieerde entiteiten. Het staat potentiële kopers vrij om wel of niet gebruik te maken van een of meerdere van dergelijke diensten.

Alle gegevens met betrekking tot resultaten zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op veronderstellingen. MyFamily.Houseis van mening dat de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het verstrekken van deze informatie aannemelijk zijn.Deze veronderstellingen zijn subjectief van aard en andere veronderstellingen kunnen ook aannemelijk zijn. Verschillende aannames kunnen leiden tot wezenlijk verschillende rendementen. Potentiële kopers zouden zich moeten realiseren wat de veronderstellingen inhouden en welk effect deze hebben op prognoses. Kopers zouden zich ervan bewust moeten zijn dat ze een deel van of hun gehele investering zouden kunnen verliezen.Bij de uiteenzetting van de prognoses is ervan uitgegaan dat u begrijpt en accepteert wat de inherente beperkingen zijn van dergelijk resultaten en dat een eventueel besluit om tot de koop van een perceel over te gaan niet exclusief gebaseerd is op deze uiteenzetting.Er wordt geen voorstelling van zaken gegeven die laat zien dat er een zelfde rendement behaald kan worden als de prognoses. Meer informatie is beschikbaar op aanvraag.